Förening kräver satsning på 68:an

Susanne Berger på Avesta kommun tycker det är bra att Intresseförenignen Bergslagen ställer sig bakom kravet på höjd status för riksväg 68. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

Statusen på riksväg 68 måste höjas.
Det tycker Intresseföreningen Bergslaget som menar att 68:an bör få högsta prioritet som nationellt och internationellt viktigt transportstråk.

Trafikverket håller just nu på med en kartläggning av det så kallade funktionellt prioriterade vägnätet, FPV.

Det görs bland annat för att få en samsyn om vilka vägar som är viktigast för internationell, nationell och regional tillgänglighet och för att se olika vägars viktigaste funktioner.

Det kan handla om viktiga vägnät för godstrafik och arbetspendling och gäller det statliga vägnätet.

Kartläggningen är ett sätt att modernisera dagens indelning av vägnätet med Europavägar, riksvägar och länsvägar.

Uppdelningen kommer nu att dela in vägarna i tre olika skikt där vägar som är nationellt och internationellt viktiga har högst prioritet.

Därefter kommer regionalt viktiga vägar och därefter kompletterande regionalt viktiga vägar.

I juni räknar Trafikverket med att ta beslut om vilka utpekade vägar som ska ingå i det funktionellt prioriterade vägnätet.

Att riksväg 68 är av riksintresse och ska ingå bland skikt 1-vägarna är en självklarhet, tycker Intresseföreningen Bergslaget.

– Riksväg 68 binder samman Bergslagen till en funktionell region, säger Inga-Britt Kronnäs, ordförande och skriver i remissvaret till Trafikverket:”Riksväg 68 är en länk både inom Bergslagen men också till och från Bergslagen genom sträckningen från Örebro till Gävle, där den knyter an till andra strategiskt viktiga vägar.”

– Regional tillväxt kräver modern infrastruktur. Det gäller för såväl näringslivets transportbehov som persontransporterna mellan samhällen i Bergslagen, framhåller hon.

Föreningen är en samverkan mellan kommuner, regioner och landsting i Bergslagen.

Hofors och Sandvikens kommuner finns med bland de 27 medlemmarna.

Flera av kommunerna i föreningen har gjort ett gemensamt yttrande om riksvägen som går genom hela Bergslagen.

– Att  föreningen med 1,2 miljoner invånare ställer sig bakom vår åsikt ger tyngd, tycker Susanne Berger.

Hon sitter i kommunledningen i Avesta som är en av kommunerna som engagerat sig i 68:an.

För Susanne Berger råder ingen tvekan om att vägen är av riksintresse och även viktig internationellt.

– Främst handlar det om exporten. Vi har starka industrier här, som Stora Enso och Outokumpu. De är beroende av transporter mellan hamnen i Gävle och Örebro.

– Riksväg 68 är också viktig för arbetspendlingen i vår region.