Plan för Österfärnebo 2025

Elin Byström och Abdalla Mussa från Samhällsbyggnadskontoret.​ Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

Myggen och det kommunala ointresset är de största hoten mot Öster­färnebo i framtiden. Det menar flera färnebobor när de bjöds in att tycka till om de första förslagen i den kommande översiktsplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bara kommit en liten bit i -arbetet med förslaget till ny översiktsplan för Sandvikens kommun. För att visa hur planen ser ut och för att låta färneboborna tycka till i ett tidigt stadium, hade Centerpartiets kommunkrets bjudit in till en informationskväll på Gåvan.

– Det här är en bra chans att vara med och påverka, menar Maria Westlund gruppledare i C-kretsen och färnebobo.

Elin Byström, Jakob Rönnberg och Abdalla Mussa berättade om planarbetet. De hade flera förslag med sig som deltagarna kunde utgå ifrån i diskussionerna.

Nuvarande översiktsplan är från 1990 och det är hög tid att kommunen får en ny plan som beskriver hur mark och vatten används. Planen ska visa vart -service, bostäder, industri-områden, skolor, trafikleder och så vidare ska finnas.

Översiktsplanen ska visa hur Sandvikens kommun ska se ut och fungera 2025 och ge en utblick till 2050.

I målen inför 2025 heter det bland annat att Sandviken ska utvecklas som centralort och Österfärnebo ska fortsatt vara en serviceort.

Totalt 41 000 personer ska bo i kommunen. Idag bor 67 procent av kommuninvånarna i centrala Sandviken. 2025 ska 80 procent bo centralt i Sandviken.

I Österfärnebo ska invånar-antalet öka med enbart 2,5 procent vid samma tid.

Kommunen pekar ut E16 som det viktigaste stråket och några satsningar längs 272:an finns inte alls med i planerna.

Däremot finns förslag på att utveckla stråket mellan Österfärnebo och Gysinge. Det ska göra det lättare att nå riksväg 56, den räta linjen, där mer trafik och tung transport ska gå.

– Har ni glömt bort Österfärnebo igen, undrar Alvar Olsson (c). 272:an är viktig för oss och Österfärnebo ligger närmare fler stora orter än vad Sandviken gör. Det finns exempelvis många som vill bo här och arbeta i Uppsala, men då måste både vägen och kommunikationerna bli bättre.

– Dessutom pekas Österfärnebo ut som en utflyttningsort, men det är inte sant. Barnfamiljer flyttar hit och förra året ökade invånarantalet igen, säger Maria Vestlund.

Deltagarna listade styrkor och svagheter med Österfärnebo. I styrkorna finns engagerad befolkning, närhet till större -orter, bra etableringsmöjligheter, bra skola, barnomsorg och äldreomsorg.

Svagheterna är bland annat att det inte finns seniorboende, hälsocentral eller tandläkare och att vägen till Gysinge är dålig.

Som största hoten för framtida planeringen lyfts myggen och -ointresse från kommunen.

– Det är väl ingen idé att planera för framtiden så länge inget långsiktigt görs mot myggen, menar myggföreningens ordföande Ingrid Bergman.

När tjänstemännen bad om förslag på var service, bostäder, grönområden och gång- och -cykelstråk ska finnas blev det livat i lokalen.

De flesta hade lättare att tillföra nya önskemål än att ta bort saker från förslaget.

– Bygg seniorboenden centralt, gärna på grönytan bakom Gåvan.

– Utveckla campingen och bygg ihop den med badplatsen.

– Gör cykelväg mot Gysinge och längs Grönsikavägen.

– Rör inte Tallparken!

– Vi har fått med oss en hel del förslag att jobba vidare med, säger Elin Byström och berättar att ett första förslag till ny översiktsplan ska vara klar runt årsskiftet.

– Vi kommer att ha samråd på alla orter i mars till maj nästa år. Då bjuder vi in alla att komma med synpunkter.