Detta gäller för årets kräftfiske i Gästrikland

Textstorlek:

Visst finns det kräftor i Gästriklands vatten. Allmänheten får inte fiska dem, men vissa får fiska kräftor. Omgiven av hysch-hysch är kräftsituationen svår att greppa.
Uffe Stridsberg reder ut vad som gäller.

Kräftfisket förvaltas ofta av markägare och fiskerättsägare där kräftorna finns. Det är oftast undantaget från fiskevårdsområdenas försäljning av fiskekort.

Om man kan komma överens med en fiskerättsägare, finns en möjlighet till kräftfiske, och i de stora vattendragen och sjöarna finns kräftbestånd som inger visst hopp om mer fiske i framtiden.

Enstaka bestånd av flodkräftor finns fortfarande. På flera håll arbetar man med att återskapa bestånden av arten.

Samtidigt sprider sig signalkräftan allt mer. Den bär nästan undantagslöst på den för flodkräftan dödliga kräftpesten.

Men inte heller signalkräftorna ökar som statliga Fiskeristyrelsen hoppades, när den i slutet av 1960-talet tog initiativet att importera arten från Nordamerika.

Syftet var att stödja svaga flodkräftbestånd, men tvärt om blev signalkräftan dödsstöten för flodkräftan. Där signalkräftorna etablerade sig, permanentades kräftpesten.

Förmodligen århundradets fiskevårdstabbe.

Men det finns en liten ljusglimt i flodkräfteländet.

Vattnen kring Hofors

Högst upp i Hoåns vattensystem ligger sjön Logärden.

Vid ett provfiske under sommaren 2014 konstaterades ett litet flodkräftbestånd i sjön.

Det kommer från en återutsättning av arten 2007, efter ett tidigare pestutbrott.

Hinsen-Logärdens fiskevårdsområdesförening förvaltar kräftfisket där och följer utvecklingen, säger ordföranden Christer Nilsson.

Inom det fiskevårdsområdet är allt kräftfiske förbjudet, förutom i sjön Hinsen som ligger nedströms från Logärden.

I Hinsen finns signalkräftor i ökande omfattning.

Där upplåts kräftfiske för fiskerättsägare inom de egna skifteslagens vatten, natten mellan den sjunde och åttonde augusti. Fiskekortsköpare får inte fiska kräftor i Hinsen.

I sjöarna Hyen och Tolven norr om Hofors finns signalkräftor, säger Hans Lundberg Hofors fvof. Det kan finnas kräftor även i Hammardammen i Hofors och det finns anledning provfiska där, tycker Hans.

I Storgösken planterades signalkräftor ut i slutet av 60-talet. Ovako har genom åren tilldelat anställda (tidigare SKF) fiskerätter, så de kunde fiska kräftor utan att själva vara fiskerättsägare.

Efter Storgösken har Hoån en varierad förekomst av signalkräftor ända ned till Ottnaren.

Där, i Ältebosjön samt i ån ned till Hammarbydammen finns ett mycket svagt bestånd av signalkräftor. Kräftfisket inom Hofors och Ottnarens fiskevårdsområden förvaltas av skifteslagens markägare och det säljs inga fiskekort till allmänheten.

Väster om Hofors, i Edsken och nedströms liggade Fullen och Grycken, finns signalkräftor. Sjöarna ingår i Husby Norra fiskevårdsområde och Dalälvens vattensystem. Kräftfisket är förbehållet fiskerättsägare.

Storsjön

2003 sattes 3 000 vuxna signalkräftor från Hjälmaren ut i Storsjön.

Detta efter att ett stort provfiske 2002 visat att det fanns signalkräftor i hela sjön, om än i begränsad omfattning. Det fanns bara spillror kvar av tidigare flodkräftbestånd.

Utsättningen gjordes efter tillstånd från länsstyrelsen. Fler blev det inte, eftersom länsstyrelsen fråntogs rätten att ge dispens från förbudet att sätta ut signalkräftor norr om Dalälven.

Signalkräftor finns i huvudsak i de östra delarna av sjön, men inte i en omfattning som kan medge fiske, anser fiskevårdsområdesföreningen som förvaltar kräftfisket i Storsjön.

Jädraåns vattensystem

I ett av Jädraåns tillflöden finns ett livskraftigt men småvuxet flodkräftbestånd. Tillflödet blev skyddsområde för flodkräftor 2012.

2011 genomfördes en fångst där, som levererades till en kräftodling i Heby. Avsikten var att odla fram basen till en lokalt anpassad flodkräftstam.

Men bland några av de kräftorna bar på parasiten psorospermiun haeckeli. Odlaren fann för gott att avliva kräftorna.

Parasiten behöver inte vara dödlig för kräftan, men anses sätta ned motståndskraften mot andra sjukdomar. Den anses också utgöra en negativ belastning vid miljörelaterad stress, enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

I Hammardammen öster om Järbo sattes flodkräftor ut 2011. Året efter gjorde man ett omfattande provfiske, men fick inte upp en enda kräfta.

Detta trots att man före utsättning undersökt förutsättningarna genom att sumpa flodkräftor under en lång tid.

Flodkräfthannar och rombärande honor har satts ut i ett par andra vatten i Jädraåns vattensystem. De utsättningarna har ännu inte utvärderats.

Borrsjöån, Storån och Norrbergs Lillå är tre mindre åar som sammanflyter innan de når Storsjön. Det förekommer signalkräftor i Lillån och Borrsjöån, samt i nedre delen av Storån.

Det kan finnas flodkräftor i övre delen av Storån. Markägarna inom respektive skifteslag förvaltar kräftfisket.

I Vallbyån slogs flodkräftorna ut helt av ett pestutbrott i mitten av 90-talet. Försök med utsättning av flodkräftor har gjorts, men idag finns ingen känd förekomst av kräftor i ån.

Gävletrakterna

De senaste två åren har en ålfälla stått vid kraftverksdammen i Forsbacka. Den ska fånga ål som utvandrar från Storsjön, för landtransport ut till havet.

Som bifångst har åtskilliga signalkräftor fångats och släppts ut nedströms dammen.

Det kan vara en förklaring till att signalkräftor finns i Gavleån inom Västra Valbo fiskevårdsområde. Någon laglig utsättning av arten i Gavleån är inte känd.

Det är möjligt att det inom några år kan säljas fiskekort för kräftor till allmänheten, om signalkräftorna fortsätter öka, tror Tord Wästerhed. Han är ordförande i fiskevårdsområdesföreningen som förvaltar kräftfisket där.

2012 hittade länsstyrelsen flodkräftor i Testeboån i Oslättsforstrakten, och pestförklarade ån.

Det har satts ut flodkräftor i ån i syfte att återintroducera arten. För att skydda dem har det gjorts försök att fiska upp så många signalkräftor som möjligt.

Hur väl bekämpningen av signalkräftorna har lyckats och om utsättningarna av flodkräftor varit framgångsrik är osäkert.

Uffe Stridsberg