Miljögifter kan bli hinder för fiskevård

Fiskevårdsåtgärder i Gästrike-Hammarby fördröjs när miljögifter hittas i marken där ett vattenomlöp förbi dammen skall anläggas. Foto: Uffe Stridsberg
Textstorlek:

​Arbetet med faunapassagen i form av vattenomlöp för fisk och övrigt vattenlevande djurliv förbi kraftverksdammen i Gästrike Hammarby, kommer att bli både besvärligare och dyrare än man först beräknat.

Det står klart sedan man analy-serat de jordprover från tio grävda gropar som togs längs det tänkta omlöpets sträckning öster om dammen.

Inom provtagningsområdet fanns tidigare ett antal mindre byggnader med industriverksamhet.

Jordproverna visar förekomst av arsenik, koppar, kvicksilver, bly och zink i halter som överskrider Naturvårdsverkets gräns-värden för mindre känslig markanvändning, MKM.

Vad gäller bly och zink över-skrider halterna till och med gränserna för farligt avfall vid ett par av de tio provpunkterna på det gamla industriområdet.

På en av provpunkterna i den tänkta faunapassagens nedre del fann man halter av organiska kolväten som vida överskrider MKM.

Även för höga halter av PCB fanns i jordprover vid två provpunkter nära dammen där det tidigare stod en kompressor-central.

För tillfället är kraftverket i Gästrike Hammarby taget ur drift och i behov av vissa reparationer.

Ägaren Bångbro Kraft AB saknar dessutom för närvarande drifttillstånd för verksamheten.

Bolaget har ansökt om fortsatt drifttillstånd hos Mark och Miljödomstolen och i samband med detta redogjort för planer att anlägga ett faunaomlöp och möjliggöra fiskvandring förbi kraftverksdammen.

Eftersom man nu funnit att marken är förorenad, vill Bångbo Kraft ha driftstillstånd under fem år, samtidigt som man utreder hur man bäst kan anlägga ett fauna-omlöp under rådande omständigheter.

– Vi kan bara avvakta Miljödomstolens svar på vår ansökan, säger Johan Rune, miljöansvarig vid Bångbro Kraft.

– En sak är säker. Det kommer inte bli billigt att göra ett omlöp när marksituationen är som den är.

För att kunna gräva och anlägga en faunaomlöp, trots konstate-rade giftiga ämnen i marken, krävs åtgärder för att inte det rinnande vattnet skall föra markens gifter ut i ån och vidare till Storsjön.

– Vi vill hitta en bra lösning som fungerar vad gäller fiskvandring förbi dammen, men inte till vilket pris som helst, betonar -Johan Rune och han är bekymrad över resultaten av mark-prov-tagningen.

Uffe Stridsberg