Tydligare fridlysning

Gullviviorna är fridlysta i hela landet men de får plockas. Däremot får man inte dra eller gräva upp dem med rötterna eller sälja dem på torget. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

Blåsippor, liljekonvaljer och gullvivor. Många vill fylla sina vaser med vårblommor vartefter de dyker upp i markerna, men tänk på att flera av skönheterna kan vara fridlysta och förbjudna att plocka.

Det är inte helt enkelt att veta vilka regler som gäller för olika blommor och olika delar av -landet.

Därför har Naturvårdsverkets hemsida nu förenklat informa-tionen kring fridlysning och skapat nya förteckningar över skyddade arter.

– Vi vill hjälpa allmänheten att få bättre koll på läget nu när vårblommorna börjat komma och många kanske vill plocka in några exemplar, säger Marianne Wetterin, handläggare på Naturvårdsverkets sektion för art- och naturskydd.

Den senaste översynen av vilka blommor som ska vara fridlysta gjordes 2010. Sedan dess har inga nya tillkommit eller försvunnit från listan.

Där finns till exempel back-sippan, som är rödlistad och betecknas som sårbar. Den får varken plockas eller grävas upp någonstans i landet.

Gullviva och blåsippa anses som ”livskraftiga” men omgärdas av separata regler för plockning i olika områden.

För båda gäller dock att det är förbjudet att samla in växten för att sälja. Vår landskapsblomma, lilje-konvaljen, växer generöst hos oss och den går det däremot att plocka och sälja – om den inte växer i Kronobergs, Stockholms eller Södermanlands län eller på Öland.

– Jag kan förstå att man kan tycka det verkar konstigt att man får plocka en viss blomma i ett län medan det är förbjudet i grann-länet.

Men det grundas av att det tidigare var länsstyrelserna som bestämde om fridlysning och de kunde helt enkelt ha olika uppfattning, säger Wetterin.

Reglerna kring fridlysning finns i artskyddsförordningen.

Där finns 43 orkidéarter (alla som finns i Sverige) och 232 -andra blomväxter som är fridlysta. Dessutom finns tolv mossor, åtta lavar, fem svampar, en alg, 250 fåglar (alla Sveriges fågelarter), 27 däggdjur, sju kräldjur, 13 groddjur och 31 arter av ryggradslösa djur.

Det går att köpa fridlysta växter i handeln men det gäller att se upp även där.

– Handlar man i riktiga handelsträdgårdar kan man sannolikt lita på att det är rätt skött. Man kanske ska vara mer ifrågasättande om det dyker upp den typen av blommor i torgståndet.

Men det händer inte särskilt ofta att brott mot fridlysningen kommer till Naturvårdsverkets kännedom.

Marianne Wettering menar att det kan alltid vara någon som inte tänker sig för.

–  Det är en helt annan sak med orkidéer där vi har fall där tjuvar grävt upp hela bestånd. Där handlar det om rent brottslig verksamhet.

Urban Tjernberg/TT

 

Fridlysta arter i Gävleborg  
ARTER SOM PÅTRÄFFATS I LÄNET

Orkidéer – samtliga arter
Lummerväxter* – samtliga arter
Bergviol
Blåsippa*
Finn- (Ängs-)klint
Finnstarr
Gullviva*
Höstlåsbräken
Idegran**
Knippnejlika
Knölvial
Lappranunkel
Mosippa
Rutlåsbräken
Safsa**
Stor låsbräken
Sötgräs
Topplåsbräken
Ävjepilört

* Arten får plockas, men inte grävas eller dras upp med rötterna. Den får inte heller plockas eller samlas in för försäljning eller andra kommersiella ändamål.
** Arten är inte nationellt fridlyst, men är fridlyst i Gävleborgs län.

Källa: Länsstyrelsen