”Vad händer med våra brunnar och Storsjöns vattennivå?”

Textstorlek:

Inte en enda politiker eller tjänsteman från Gävle kommun deltog i Gästriklands Vattenråds möte med diskussioner om den planerade gruvsatsningen i Vindfall mellan Bovik och Forsbacka i veckan.
Vattenrådet vill bland annat veta hur Gävle kommun ställer sig till hotet mot grundvattnet. 

Med anledning av Wiking Minerals ambition att starta gruvdrift i området kring Storsjön, hade Gästriklands Vattenråd bjudit in till ett diskussionsmöte i Sandviken i veckan. Kommunpolitiker i Gävle och Sandviken och berörda tjänstemän i de båda kommunerna, samt handläggare i vattenfrågor på Länsstyrelsen.

Från Gävle Kommun uteblev både politiker och tjänstemän helt.

Sandvikens kommun representerades av miljöinspektörer och samhällsplanerare, men bara en politiker var närvarande, Bernt Johnsson (v), nybliven ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden.

Länsstyrelsen var väl representerad av miljöhandläggare och myndighetens grundvattenexpert samt länsfiskekonsulent.

Aktiva i föreningen Rädda Storsjön – Gruvdrift ett hot, gav en ingående beskrivning av dagsläget i Wiking Minerals process mot gruvstart.

Att Wiking Mineral har ett brytningstillstånd i Vindfall och att bolaget nu arbetar med en miljökonsekvensbeskrivning som ska godkännas av Miljödomstolen. Därefter kan gruvbrytningen starta.

Troligen står närliggande mineraliseringen vid Sörtärnan på tur om brytning i Vindfall kommer igång.

Föreningen framhöll farhågor för långt gående miljökonsekvenser vid en etablering av sulfidmalmbrytning av främst zink och bly i Vindfall och Sörtärnan, med särskild betoning på risker för vattenkvalitetsförsämring. Dels genom en planerad och ofrånkomlig tillströmning av lakvatten från gruvbrytningen till Storsjön, dels risker för påverkan på grundvatten.

– Vad händer med våra brunnar i området och vad händer med Storsjöns vattennivå om grundvattnet sänks, frågade Leif Sjöström från Brunnsvik, ordförande i Rädda Storsjön – Gruvdrift ett hot.

– Från Sörtärnan skall gruvans lakvatten ledas via sedimenteringsdamm till Spikåsbäcken som rinner längst Valboåsen och in i Gavleån och kan hota Gävles vattentäkt, tillade han.

Några bestämda svar kunde inte tjänstemännen ge, men eftersom det är fråga om en betydande miljöpåverkan ansåg Länsstyrelsens miljöhandläggare, Inger Kindvall, att det krävs ett så kallat utökat samråd innan ett miljötillstånd kan beviljas.

Vid en tredje planerad gruvbrytningen nordost om Storvik, vid Bunsås gamla koppargruva, har Wiking Mineral ett undersökningstillstånd och har provborrat i flera omgångar.

En av markägarna, Sylve Rolandsson, redogjorde för hur borrföretag som Wiking Mineral anlitat åsidosatt att redovisa sin arbetsplan till Bergsstaten.

Vid borrning har man som processvatten använt förorenat lakvatten i gamla och upp till 40 meter djupa schakt.

Schakten tömdes och lakvattnet spolades ner i borrhål till cirka 250 meters djup i berggrunden. Detta trots att det i arbetsplanen anges att processvatten skall hämtas från närliggande sjö eller vattendrag.

– Jag bor i området och dricker inte längre mitt brunnsvatten, sa Rolandsson som befarar att skadliga ämnen i vatten från borrprocessen når hans brunn.

Politiker och tjänstemän i Gävle och Sandviken får ytterligare en chans att få information om konsekvenser av den planerade gruvdriften.

Även allmänheten kan delta i de informationsmöten som arrangeras den tredje oktober i Sandviken och den fjärde oktober i Forsbacka. Då kommer författaren och journalisten, Arne Müller, som har gruvor som specialitet, att berätta om risker med gruvdrift.

Uffe Stridsberg

 

FAKTA Gästriklands vattenråd

Bildades i december 2007.

Vattenrådet är ett lokalt forum och fungerar bland annat som diskussionsforum och remissinstans i vattenförvaltningsarbetet.

I ett vattenråd samverkar regionala aktörer kring de gemensamma vattenresurserna inom ett avrinningsområde.

Genom vattenråden är förutsättningarna goda att främja dialogen både mellan aktörerna inom avrinningsområdet och mellan vattenråd och myndigheter.

Inom ramen för vattenrådet finns möjligheter att bilda arbetsgrupper kring mer specifika geografiska områden eller ämnen.