Wiking Mineral byter skepnad

Textstorlek:

Gruvbolaget som vill starta gruvdrift i bland annat Vindfall håller på att byta namn.
Wiking Minerals byter nu troligen namn till Svenska Bergsbruk AB. 

Beslutet om att byta namn togs vid årsmötet den 27 juni. En ansökan om att byta namn till Svenska Bergsbruk AB är under handläggning hos Bolagsverket.

Årsmötet beslutade också att minska antalet ledamöter i bolagsstyrelsen från fem till tre ledamöter.

Philip Brinkmann, son till bolagets grundare och huvudägare Patrick Brinkmann, lämnar styrelseuppdraget och Olle Widigsson, känd gävleföretagare, lämnade styrelsen tidigare under verksamhetsåret.

Den nya styrelsen består av ordföranden Gustaf Kugelberg, bosatt i Dannmark, företagets geolog Torgrim Svensson samt Christer Nylén, som också är befattningshavare i Nordic Resourses AB. Det företaget ägs till stor del ägs av Wiking Mineral.

Daniel Friberg har avgått som vd under året och till ny vd har styrelseledamoten Torgrim Svensson utsetts. Friberg avgick samtidigt som vd i Nordic Resourses.

En av de större aktieägarna Björn Herstad, som tillsammans med Olle Widigsson fanns med på mötet med allmänheten i Forsbacka i november förra året, är inte längre operativa i företaget.

Herstad, Friberg och Brinkman är kända för sina kopplingar till högerextremistisk verksamhet och att de nu försvinner ur den officiella bilden av Wiking Mineral, kan tolkas som att företagsledningen vill städa upp i sin image genom beslutet att byta företagsnamn.

Men det vill styrelseordföranden Gustaf Kugelberg inte riktigt hålla med om.

– Nej, inte städa upp. Det är ju ett gruvbolag som letar efter guld och vi är egentligen inte intresserade av politik. Ägargruppen har förändrats sen bolaget startades och vi har bytt ut nästan all operativ personal, det är det främsta skälet till namnbytet, säger han.

Patrik Brinkmann med familj liksom Daniel Friberg innehar aktier i bolaget men ingen av dem har nu någon operativ uppgift, betonar Gustaf Kugelberg.

Av Wiking Minerals årsrapport för 2015 kan utläsas att aktiekapitalet i företaget är värt 25 294 000 vid ett aktievärde av 1 krona och att Patrik Brinkmann von Druffel-Egloffstein innehar 19 procent av dessa och Björn Herstad 14 procent.

Det framgår också att det i dagsläget inte finns möjlighet till någon utdelning till aktieägarna. Företagets nettoomsättning de senaste två verksamhetsåren har understigit 500 000 per år och att det ekonomiska resultatet för det två senaste åren visar på minus cirka 12 miljoner.

Under november 2015 gavs i första hand tidigare aktieägare möjlighet att teckna nya aktier i en riktad emission.

– Vårt mål är sju miljoner i nytt kapital, men även vid en 50-procentig täckning i emissionen säkras verksamheten i de prioriterade aktiviteterna fram till produktionsstart, försäkrade då den dåvarande vd Daniel Friberg.

Av årsrapporten framgår att målet inte gick att nå och att nya aktier tecknades för 2,4 miljoner.

Under senaste året har bolaget inte haft någon anställd.

Ersättning till befattningshavare har skett genom konsultarvoden till respektives enskilda bolag. I årsrapporten beskrivs bly-, zink- och silverfyndigheten i Vindfall som bolagets mest lovande projekt att utvecklas mot gruvdrift.

Bolaget innehar två bearbetningskoncessioner, Vindfall och Gladhammar i Västervik.

I huvudsak är det beräknade värdet av dessa tänkta gruvbrytningar som redovisas som ”immateriella anläggningstillgångar” i årsredovisningen och till en summa av nära 115 miljoner.

Tillsammans med andra material- och kapitaltillgångar cirka 130 miljoner.

Bolagets tillgångar i kassa och bank anges till 212 000 kronor.

Den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som är nyckeln till Wikings möjlighet till produktionsstart i Vindfall kommer att dröja flera år, tror Torgrim Svensson, bolagets vd och geolog.

– Bolaget måste engagera externa experter för det arbetet och det kommer att kosta en hel del, säger han.

– Det måste till folk med specialkunskaper för att göra det arbetet.

Uffe Stridsberg