Regeringens miljarder räcker inte till vägarna

Regeringens pengar räcker inte till vägarna, menar Lena Erixon och vilka vägar i Gästrikland som kommer att prioriteras blir inte klart förrän till våren. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

​TEMA BIL & MOTOR
För järnvägen betyder regeringens infrastrukturproposition bibehållen standard men inget mer, enligt Trafikverket.
För vägar innebär den sänkt standard på flera håll.

– I princip kan vi säga att vi har fått det vi behöver för att klara att hålla statusen, men inte att ta hem det eftersläpande underhållet, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon om de ramar som regeringen föreslår för drift och underhåll av järnvägar i propositionen.

Regeringen höjer ramen till 125 miljarder för planperioden 2018–2029 och vill att mest ska investeras tidigt i perioden.

Trafikverket hade uppgett ett behov för att upprätthålla nuvarande standard på 156 miljarder. Lena Erixon säger att regeringens förslag når det, när banavgifter läggs till de 125 miljarderna.

– Vi sade att det fanns ett stort behov och vi tycker att regeringen har lyssnat och ändå sträckt sig ganska långt. Det är mycket pengar, säger Erixon.

För vägarna är hon mer bekymrad. Medan underhållsramen för järnvägar höjs med 47 procent jämfört med nuvarande period höjs ramen för vägar endast med 7 procent, till 164 miljarder.

Trafikverket har angett ett behov på 189 miljarder för att vägarna inte ska försämras.

Om målet skulle vara att komma ikapp med underhåll av väg och järnväg som släpar -efter så krävs ytterligare -miljarder kronor. Det betyder att det kommer att innebära tuffa prioriteringar när det gäller vilka järnvägssträckor och vägar man ska satsa mest på.

– Vägar som har hög prioritet kommer att ha fokus, andra mer lågtrafikerade får vi dra ner -standarden på, säger Lena Erixon.

Hon bedömer att vägar med hög trafik, höga hastigheter och de som kanske inte har så mycket trafik, men som är väldigt viktiga för näringslivet, kommer först.

Men hur prioriteringarna kommer att se ut i den nationella planen 2018–2029 är långt ifrån klart. Efter att riksdagen har tagit ställning till propositionen ska Trafikverket komma med förslag på projekt eller inriktningar.

– De ska vara klara under våren och eftersom det alltid finns en större önskan om saker som ska göras än det finns pengar till är det rätt tuffa prioriteringar som behöver göras, konstaterar Bengt Olsson som är presschef på Trafikverket.

Vad regeringens trafikmiljarder kommer att innebära för Gästrikland är det ingen som vet ännu.

I nuvarande planperiod, som gäller fram till 2025, ligger nio prioriterade infrastrukturinvesteringar för Gävleborg.

Sex av dem är satsningar i järnvägen, två på vägar och en på farleden till Gävlehamn.

En prioriterad väginvestering finns i Gävle och det är väg 56 mellan Valsjön och Mackmyra.

Arbetet där har pågått i flera år och är en del i att styra över tunga och långväga transporter från E4:an. Väg 56 ska bli mötesfri och söder om länsgränsen pågår ombyggnaden på flera ställen och i Gästrikland finns två projekt för vägen. Dels från länsgränsen till Hedesunda, dels från Hedesunda till Valbo/Gävle.

– Altenativet där vägen landar i Mackmyra har valts bort och det blir lite missvisande när det inte är samma namn i projekten som i planen, säger Ragnhild Brändeskär som är projektledare för både projekten som gäller väg 56.

Just nu arbetar Trafikverket vidare med två förslag för en helt ny vägsträckning från Hedesunda till Valbo eller Gävle. I ett av förslagen finns dessutom två alternativ på hur den nya vägen ska anslutas till E4:an.

– Under den tid utredningen pågått har flera förutsättningar förändrats och det måste vi väga in, säger Ragnhild Brändeskär.

Det förklarar också varför Trafikverket behöver ha så långa planperioder.

Lars Larsson/TT

Agnetha Brolin

 

Fakta Väg- och järnvägsmiljarder 

Totalt omfattar regeringens proposition 623 miljarder kronor, inklusive underhåll och utveckling av Sveriges transportsystem.

Den nuvarande planen för 2014–2025 omfattar 522 miljarder kronor.

Riksdagen behandlar propositionen under hösten.

Efter riksdagens klubbslag ger regeringen Trafikverket i uppdrag att göra en planering. Den spikas sedan 2018.

Källa: Regeringens proposition, 2016/17:21, Infrastruktur för framtiden