Gopån renoveras?

Dammen i Idafors, byggd utan tillstånd 2013, bör rivas för att göra det möjligt för fisk och andra vattenlevande djur att vandra, föreslås i förstudien om Gopån. Foto: Uffe Stridsberg
Textstorlek:

​Skador och vandringshinder i Gopån, som rinner ut i Lingan i Lingbo, bör åtgärdas så att vattendraget återställs.
Det föreslår Peter Hallgren som gjort en förstudie med syfte att kartlägga biotopskador och vandringshinder för fisk och andra vattenlevande arter. 

I Ockelbo kommuns fiskeplan från år 2000 finns en översiktlig och kortfattad beskrivning av dokumenterade problem i Gopån. Förstudien går in på -problemen i detalj och föreslår problemlösningar för att förbättra livsvillkor för främst öringstammen i ån.

Om alla föreslagna åtgärder genomförs fullt ut blir kostnaden 2 255 000 kronor.

Längst den 12 kilometer långa åsträckan finns tre vandringshinder som bör ges högsta prioritet, menar utredaren.

Två dammar finns i Lingbo nära utloppet i Lingan. Båda i den norra fåran av det tvådelade loppet, där den ena är en industridamm i betong och med en fallhöjd på 3,4 meter och den andra en trädamm strax nedströms väg 272, med en fallhöjd på 1,5 -meter.

Det tredje vandringshindret utgörs av trädammen i Idafors, nio kilometer uppströms Lingan.

Eftersom ingen av dessa tre dammar längre tjänar sina tidigare syften, föreslår utredaren utrivning.

Trädammen i Idafors byggdes utan tillstånd så sent som 2013 och som en ersättning för en gammal industridamm som funnits på platsen från mitten av 1800-talet, då ett sågverk byggdes vid dammen.

Utredaren menar, att genom att riva ut dammen och anlägga en bred forsnacke, bibehålls ovanliggande tjärns vattennivå, samtidigt som man möjliggör fiskvandring.

Två trummor under grusvägen intill dammen är nu för högt lagda och med en för brant lutning. De bör ersättas med en träbro eller valvbåge. Detta samtidigt som man höjer åbotten och skapar ett 50 meter flackt sluttande ”stryk” som gynnar fiskvandring och andra vattenlevande arter.

Uppströms Lingbo finns mindre gårdsdammar som betecknas som partiella vandringshinder och som bör rivas ut.

Åtgärder bör samtidigt vidtas för att täta till ett underjordiskt utflöde ur den södra fåran som tidvis riskerar att torrlägga den fåran.

Att ta bort dammrester av en tidigare utriven damm i Lingbo, utbyte av vägtrummor till halvbågar vid en vägövergång vid Fallåsberget, samt återställning av flottledsrensade åpartier är andra föreslagna åtgärder.

Den genomförda förstudien har samfinansierats av Samhällsbyggnadsförvaltningen västra Gästrikland och Länsstyrelsen.

Uffe Stridsberg