Ny gäddfabrik vid Åshuvudet

En nygrävd kanal in i ännu isbelagda Tärnbräck skall ge möjlighet för gäddor att leka i lagunens grunda och under våren soluppvärmda vatten. Foto: Lars Ljunggren
Textstorlek:

STORSJÖN Ett nygammalt lekområde har återskapats Västerfjärden i Storsjön. Vid Tärnbräck har gäddorna nu fått ett lekutrymme. 

Vid Åshuvudet i Årsunda finns en lagun som kallas Tärnbräck och som tidigare var ett känt område dit Storsjöns gäddor sökte sig för att under våren leka bland en riklig vegetation.

Men under senare år har ett tillväxande vassbälte och dess rotmatta förhindrat gäddornas invandring i området och lagunen har blivit en isolerad tjärn.

Under 2016 beslöt Storsjöns fiskevårdsområdesförening att vända sig till Länsstyrelsen och Sandvikens kommun för att få tillstånd till att göra åtgärder för att kunna återställa möjligheten för fiskens invandring och lek.

När tillståndet från myndigheterna fanns på plats, skred föreningen till verket i början av mars i år och med en grävmaskin öppnades en cirka två meter bred kanal genom vassbältet från Västerfjärden in i Tärnbräck.

När fiskevårdsområdesföreningen hade årsmöte förra veckan, informerade fiskevårdaren Lars Ljunggren om den genomförda åtgärden och årsmötet beslutade att fiskeförbud gäller i den nya ”gäddfabriken”.

I övrigt beslutades dels om oförändrade fiskekortspriser, men också om oförändrade fiskeregler, i enlighet med en antagen princip att låta beslutade regler verka under en treårsperiod, innan nya regler övervägs.

Det saknades dock inte framförda åsikter om behov av regeländringar till årsmötet.

En motion innehöll förslag till regeländringar vid tiden för vårfisket och gösleken.

Motionen remitterades vidare till de återkommande möten som föreningens funktionärer håller med företrädare för fiskerättsägarna i skifteslagen.

Vid de mötena diskuteras fiskevårdsområdesföreningens förvaltning av fisket i Storsjön.

En förvaltning som år efter år visar goda resultat, både vad gäller utvecklingen av sålda fiskekort och de fångster som föreningens engagerade och aktivt fiskande journalförare redovisar.

Vid årsstämman beslutades att kräftprovfisken skall återupptas i år för att man skall få en aktuell bild av signalkräftförekomsten i Storsjön.

Efter utsättningen av signalkräftor år 2003 genomfördes årligen återkommande provfisken främst på utsättningslokalerna fram till år 2014, med rätt nedslående resultat.

Men återkommande rapporter om kräftförekomst på olika håll i sjön gör att föreningen nu vill genomföra ett bredare provfiske och utanför utsättningsområdena. Något som ska genomföras under sensommaren.

Signalkräftan i Storsjön har en tjugoårig historia. De första dokumenterade fynden av arten gjordes 1996 utanför Borrsjöåns mynning i Västerfjärden.

Ett omfattande kräftprovfiske över hela sjön genomfördes under 2002. Fångstresultatet blev då cirka 350 signalkräftor och tre flodkräftor, varav två var hanar som fångades i närheten av Kungsgården och en hona utanför Forsbacka.

Med det fångstresultatet i ryggen sökte fiskevårdsområdesföreningen tillstånd för stödutsättning av signalkräftor, något som beviljades av Länsstyrelsen.

En utsättning av 5 000 vuxna signalkräftor från Hjälmaren genomfördes på 17 olika lokaler under sensommaren 2003.

Avsikten var då att stödutsättningarna skulle fortsätta under påföljande år.

Men Fiskeriverket motsatte fler utsättningar och fråntog Länsstyrelsen befogenheten att besluta i frågan.

Ulf Stridsberg