Ny begäran om tillstånd för gruva vid Sörtärnan

Den tänkta dagbrottsbrytningen Vindfall ligger strax öster om Brunnsvik och i anslutning till Boviksvägen. Sörtärnans planerade underjordsgruva ligger invid en våtmark ett par kilometer nordost om Vindfall och ett par kilometer väster om Rörbergs flygplats. Kartbilden tillhör Svenska Bergsbruk AB.​
Textstorlek:

​Svenska Bergsbruk AB, tidigare Wiking Mineral, höjer nu aktiviteten kring sulfidmalmfyndigheterna i Vindfall och Sörtärnan utanför Forsbacka, där man vill bryta bly, zink, silver och koppar.

Efter att man år 2012 inte fick sin begäran om bearbetningskoncession beviljad för malmfyndigheten i området som kallas Sörtärnan, gör Svenska Bergsbruk AB nu ett nytt försök.

Kompletterande handlingar har skickats till Bergsstaten i två omgångar, augusti 2016 och mars 2017.

Företaget räknar med att malm från Sörtärnan ska komplettera det man avser att bryta i Vindfall, där man redan har en beviljad bearbetningskoncession.

Den brutna malmen vid Sörtärnan skall fraktas på lastbil 2,5 kilometer till Vindfall, där malmen från de båda brytningarna skall krossas till en viss fraktion i ett gemensamt krossverk. Sedan ska malmen fraktas på bilar den drygt 2,5 mil långa sträckan till ett malmupplag i Fredrikskans hamn i Gävle. Därifrån ska malmen skeppas till Stettin i Polen med, som företaget uttrycker det, ”högkvalitativa tyska minibulkers”, med mellan 4 000 och 7 000 tons lastförmåga.

Svenska Bergsbruk har avtalat med ett polskt gruvföretag som ska anrika och smälta malmen från Forsbacka. Det företaget ansvarar för malmen från att fraktbåtarna kommer till Stettin, tills att malmen via järnväg kommer till bearbetningsanläggningen.

Trots att Svenska Bergsbruk äger ett anrikningsverk, har företaget övergett den tidigare planen att anrika malmen i närheten av gruvbrytningen i Forsbacka.
Till skillnad från den planerade Vindfallsgruvan med dagbrottsbrytning i ett 30 meter djupt schakt och sedan med underjordsbrytning till cirka 170 meter, kommer malmbrytningen i Sörtärnan ske helt under jord och ned till cirka 100 meter. Det framgår av de handlingar som Bergstaten fått av Bergsbruk AB.

Beräknade nivåer som bygger på resultat av provborrningar och som kan komma att utökas om fyndigheterna visar sig vara större än beräknat. Själva verksamhetsområdet ovan jord anges bli cirka 1,2 hektar stort vid Sörtärnan.

Där kommer det att finnas en uppställningsplats för ett mobilt krossverk, en ingångsramp till gruvan, ett malmupplag och ett gråbergsupplag med avskärmningsdiken och ett utloppsdike som går till en 1 000 kvadratmeter stor klarningsdamm. Spillvattnet från klarningsdammen ska sedan gå vidare i mindre bäckar och ned i Spikåsbäcken vid Valboåsen.

När Svenska Bergsbruk tagit initiativ till den obligatoriska samrådsprocessen, kommer företaget att presentera ett samrådsunderlag och ha ett första möte med Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten i berörda kommuner. Därefter ska samrådsmöte hållas med enskilda som berörs, som exempelvis närboende, företag i närområdet eller andra förekommande verksamheter.

Avsikten med samråd är att lyfta fram problemställningar i planerad gruvbrytning och visa på eventuellt andra lösningar i verksamheten.

Därefter kan ansökan om bearbetningskoncession, miljökonsekvensbeskrivning och uppgifter om samrådsprocessen lämnas till prövningsmyndigheten.

Det hela är en flerstegsprocess som brukar ta 12–18 månader när det gäller start av gruvverksamhet, uppger Ulrika Nilsson vid Länsstyrelsens Miljöenhet.

Uffe Stridsberg