Frågetecken kring slutförvar av kärnavfall

Inkapslingen av kärnavfallet är för osäkert tycker Mark- och miljödom­stolen som säger nej till slutförvaring i Forsmark och lämnar över frågan till regeringen. Foto: Lasse Modin/SKB
Textstorlek:

​Det har gått sju år sedan SKB lämnade in sin ansökan om slutförvar i Forsmark, cirka fem mil från Gästrikegränsen.
Nu anser Mark- och miljödomstolen att det fortfarande finns osäkerheter om inkapslingen av avfallet och lämnar frågan om slutförvar till regeringen.

På kärnkraftsindustrins bolag Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) konstaterar man att domstolen gett sitt godkännande till nästan allt i ansökan – utom för kopparkapslarna där avfallet ska placeras.

– Det är klart att det finns en besvikelse hos vår personal som har jobbat med den här frågan i många år, säger Eva Halldén, vd för SKB.

I sju år har domstolen grunnat på SKBs ansökan om slutförvar i Forsmark. Under hösten har det pågått förhandlingar och nu har man kommit fram till att det behövs ytterligare underlag för att förvaret ska kunna anses säkert.

– Vi anser att SKB:s utredning är gedigen, men det finns fortfarande osäkerheter om kopparkapslarnas förmåga att innesluta avfallet på mycket lång sikt, säger Anders Lillienau, rättens ordförande.

Kopparkapslarna är en av tre säkerhetsbarriärer som ska förhindra att avfallet skadar omgivningen. De andra två är bentonitlera som ska omsluta kapslarna, samt själva urberget dit kapslarna ska sänkas ner.

Enligt domstolen, som kom med sitt yttrande i tisdags, är det oklart hur mycket korrosion, frätning, kapslarna tål. Därför vill man ha ytterligare underlag.

Samtidigt drar den statliga Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) en annorlunda slutsats än domstolen och ger i princip grönt ljus för slutförvaring av kärnavfall i Forsmark.

SSM anser att SKB lyckats visa att man har förutsättningar att uppfylla alla krav på en strålsäker slutförvaring.

Vissa frågor efterlyser myndigheten fortfarande svar på och dessa arbetar SKB med just nu, enligt Eva Halldén.

– När vi lämnat det underlag som SSM efterfrågar är vi övertygade om att regeringen kommer att kunna godkänna slutförvaret, säger hon.

Domstolen yttrar sig också över riskerna för skador på naturen i området runt Forsmark. Området är sedan tidigare klassat som riksintressant.

– Men vi bedömer att riksintresset för slutförvar väger tyngre än riksintresset för naturområdet, säger Lillienau.

Nu får regerinen ta ställning till hur processen ska fortsätta.

Inom stora delar av miljörörelsen ses domstolens yttrande som en framgång. De anser att berggrunden i Forsmark är olämplig och menar att ett oberoende organ, och inte SKB, borde ha utrett slutförvaret.

– Jag är överraskad och väldigt glad, säger Rebecca Nordenstam, miljöjurist på Naturskyddsföreningen. Vi har hela tiden kritiserat den metod som SKB vill använda,

Roland Johansson/TT
Agnetha Brolin