Satsning på kulturmiljö

Gävleborg får ett tillskott på en miljon till kulturmiljövården. Anslaget kan användas för att renovera värdefulla byggnader på det sätt som gjordes med kvarnen i Axmar bruk för något år sedan. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

​Kulturmiljövården i Gävleborg får en miljon mer i budget, men pengarna räcker inte.

Riksantikvarieämbetet har fått ökade anslag i regeringens budget för att förstärka kulturmiljövården i landet.

Efter fördelningen till länen får Gävleborg en miljon mer än 2017. Men det finns ännu större behov hos länsstyrelsen, menar Hans-Erik Hansson som är funktionsansvarig för kulturmiljövården i Gävleborg.

– Vi betraktar det inte som en extra miljon, utan som en del av budgeten, förklarar Hans-Erik Hansson.

Riksantikvarieämbetet fördelar pengarna till landets länsstyrelser som i sin tur fördelar pengarna till olika institutioner. Anslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och formlämningar.

Bidrag lämnas också till privatpersoner som söker stöd för byggnadsvård. Att renovera byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla kostar oftast mer än att renovera ett vanligt hus.

– Byggnadsvårdsbidragen är ett av de områden vi inte hinner med, berättar Hans-Erik Hansson.

Förutom pengar till alla som söker bidrag till byggnadsvård, saknas kunnig personal och husägare som vill betala.

– Det behövs specialkunskap hos hantverkare och privatpersoner som kan satsa pengar och driva projekten, säger Hans-Erik Hansson.

Ett annat bristområde inom kulturmiljö är länsstyrelsens egna inventeringar. De behöver dels personal med specialkunskaper, dels personal som kan hantera resultaten som kommer in.

Störst behov finns inom vattendrag, där länsstyrelsen behöver ta fram ny information om äldre dammar, kraftverk och flottningsanläggningar.

Informationen blir underlag för bedömningar av vad som ska bevaras och vad som har kulturhistorisk betydelse.

Idag har många föreningar och kommuner projekt för att ta bort vandringshinder för fisk.

– Det är svårt att hålla jämna steg med föreningarna, säger Hans-Erik Hansson.

 Marita Grufvik

 

Fakta Kulturmiljövård ​ 

Kulturmiljöer kan vara: bebyggelse, landskap och fornlämningar.

Kulturreservat är ett sammanhängande område som förvaltas av länsstyrelsen.

Axmar bruk är Gästriklands enda kulturreservat.

Järnhantering är kopplat till många av Gästriklands kulturhistoriska miljöer.

Det finns 107 byggnadsminnen i Gävleborgs län.