Rektorer i Forsbacka lägger ner mellanstadium

Textstorlek:

Till hösten ska eleverna på mellanstadiet i Forsbacka skola åka linjetrafik till Ludvigsbergsskolan och Sofiedalsskolan. Det har rektorerna på skolan beslutat. Men ett beslut om att flytta elever till annan skola ska tas av kommunen.

Till hösten ska eleverna på mellanstadiet i Forsbacka skola åka linjetrafik till Ludvigsbergsskolan och Sofiedalsskolan. Det har rektorerna på skolan beslutat. Men ett beslut om att flytta elever till annan skola ska tas av kommunen.

Eftersom Forsbacka har vikande elevantal anser rektorerna att en flytt av elever är bästa sättet att ­garantera en bra ­utbildning. ­Rektor Eva Lantz har tagit ­beslutet i samråd med biträdande rektorn, ­Ann-Kristin Hedfors, på Forsbacka skola.

– Enligt skollagen har en ­rektor rätt att besluta om en ­omorganisation inom en skol­enhet, säger Ann-Kristin Hedfors.

Sofia Kalin är jurist på Skolverket och förklarar att en skolenhet inte betyder flera skolor inom ett område.

– Med skolenhet avses en ­specifik skola, säger Sofia Kalin.

Hon kan inte uttala sig om ­enskilda fall men hennes tolkning av skollagen är att beslutet ligger på kommunen.

– Bestämmelsen är skriven som att kommunen ska ta ­beslutet, ­säger Sofia Kalin.

Ann-Kristin Hedfors på ­Forsbacka skola menar att det räcker med att rektorerna har informerat utbildningsnämnden om elevflytten. Hon säger också att beslutet är taget för att hålla en bra undervisningsnivå.

– Vi har haft svårt att rekrytera behörig personal till Forsbacka, säger Ann-Kristin Hedfors.

I statistiken från Gävle kommuns står att både Sofiedalsskolan och Ludvigsbergsskolan hade lägre andel behöriga lärare under 2016.

Enligt huvudregeln i skollagen har en elev rätt att gå kvar i sin skola. Sedan finns två undantag. Det ena är att elever kan flyttas om det ­annars skulle ­medföra betydande organisatoriska ­eller ekonomiska svårigheter för ­kommunen.

– Vi gör omorganisationen för att kunna erbjuda en ­likvärdig ­utbildning på lång sikt, säger Ann-Kristin Hedfors.

Beslutet går att ­överklaga hos Skolväsendets överklagandenämnd, ÖKN. Hos dem finns ­också ­vägledande beslut som ­visar bedömningen i samma typ av fall.

– ÖKN kan avgöra vad som är betydande svårigheter för en kommun, säger Sofia Kalin.

Arto Tolppanen är förälder till två barn på Forsbacka skola. Han ­kritiserar både beslutet och tillvägagångs­sättet.

– Jag har frågat om de har gjort en risk- och konsekvens­analys, säger Arto Tolppanen.

Han menar att det ska göras före alla omorganisationer. Han tycker också att beslutet borde ha tagits politiskt och att föräldrarna skulle ha fått chans att komma in med synpunkter.

– Det här beslutet kom som en blixt från klar himmel, säger Arto.

Förra veckan hade skolan ett informationsmöte angående elevflytten.

– Jag blev inte mycket klokare av det, jag har lika mycket frågor nu som före mötet, säger Arto.

Han är också orolig för ­Forsbackas framtid och menar att det måste finnas bra service på orten eftersom många jobbar på andra platser.

– Gävle kommun har definierat Forsbacka som en serviceort och planerar att bygga fler bostäder här, men om det inte finns någon skola, varför ska man då bo här? undrar Arto.

Elever som börjar sjätte klass ska ­flyttas till Sofiedalsskolan ­medan elever som börjar fjärde och ­femte klass ska flyttas till ­Ludvigsbergsskolan. Enligt Arto Tolppanen ska klasserna på ­Ludvigsbergsskolan göras om när eleverna från ­Forsbacka ­börjar.

– Föräldrarna där är minst lika oroliga. De säger att det redan är trångt och för många barn, säger Arto.

Ann-Kristin Hedfors berättar att skolan har tagit med sig synpunkter efter mötet med föräldrarna. Bland annat har frågan om skolskjuts kommit upp.

– Vi har förståelse för att det här upprör massa känslor och det måste vi hantera, säger hon.