Kemikalier dödar pollinerande insekter

Lars Hellander vill minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. Foto: Marita Grufvik

Textstorlek:

Två tredjedelar av alla grödor är beroende av pollinering av insekter, men antalet pollinatörer minskar.

En rapport från Tyskland visar att 75 procent av insekterna i tyska naturvårdsområden redan är utrotade och en av anledningarna är spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Kemiska bekämpningsmedel som insekts- och ogräsmedel skadar pollinerande insekter.

De påverkas även i områden där det inte sker något direkt besprutning. Vind och vatten för med sig ämnena som är skadliga och i vissa fall dödliga för insekterna.

– Vi har besprutningsfria kantzooner, men kemikalierna sprider sig dit ändå, säger Lars Hellander som är styrelseledamot i Sveriges Biodlares Riksförbund.

Flera biorganisationer inom EU samarbetar för att förbjuda bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider. Ämnena dödar inte bara skadeinsekter. Pollinerande insekter som hämtar nektar och pollen får också i sig giftet, vilket leder till att de tappar orienteringen och dör.

Dessutom blir drottningarna inne i bisamhällena försvagade genom att de får i sig kemikalierna. Ämnena sprids lätt i vatten samtidigt som de har en lång nedbrytningstid.

– Neonikotinoider är ett systemiskt bekämpningsmedel som gör att hela växten blir giftig, förklarar Lars Hellander.

Sedan 2013 är tre av fem neonikotinoider förbjudna inom EU för blommande grödor, men de är tillåtna på friland för andra grödor.

Den 27:e april ska ministerrådet rösta om ett totalförbud mot användning av de tre ämnena utomhus.

Parlamentet har redan sagt sitt genom att de röstade för ett totalförbud med en kraftig majoritet, 506 röster mot 27.

– Det känns hoppfullt att det här tas på allvar, säger Lars Hellander.

Roundup som är världens vanligaste ogräsmedel är också ett stort problem. Det innehåller den verksamma substansen glyfosat. Ämnet är också ett vanligt ogräsmedel inom lantbruket.

Ämnet bryts inte ner och förutom att vara skadligt för bin angriper det växter, fåglar, fiskar och vattenlevande organismer.

Medel för bekämpning av svamp minskar också antalet pollinerande insekter, bland annat genom att döda de nyttiga svampar som bin är beroende av.

– Om insekterna försvinner, försvinner fåglarna. Det krävs radikala åtgärder, säger Lars Hellander.

MARITA GRUFVIK

 

FAKTA

Neonikotinoiderna är ett växtskyddsmedel mot insekter. Bigiftigheten varierar från produkt till produkt, men som betningsmedel är det mycket giftigt.