Miljöpartiet: ”Sex timmars arbetsdag i omsorgen”

Textstorlek:

Lokala frågor får lokala svar.

GÄVLE KOMMUN

Therese Metz (MP) om konkreta förbättringar för landsbygden:

Miljöpartiet vill driva på byggnation av sporthall i Hamrånge och allaktivitetshuset i Hedesunda. Vi vill utöka kollektivtrafiken, särskilt till våra besöksdestinationer som Axmar bruk och Sandsnäsbadet. Det har vi budgeterat för. Vi vill se fler cykelbanor och pendlarparkeringar med tak för cykel och bil. Vi vill kraftigt minska regelbördan för små företag och utöka reseavdraget för oss som bor på landsbygden. Vi vill att kommunen köper in mycket mer närproducerad mat så våra bönder kan sälja mer och bygga ut sina verksamheter. Vi vill ge skolorna mer resurser så att de håller en hög kvalité. Miljöpartiet vill återöppna medborgarkontoren på landsbygden och involvera medborgarna i exempelvis kommunens budgetplanering. Vi vill satsa stort på besöksnäringen i våra ytterområden för att skapa fler lokala jobb och se till att våra jordbrukare kan vara med och producera och sälja både biogas och solel. Utan landsbygden stannar Gävle!

Therese Metz (MP) om omsorgen:

Allt fler äldre ger brist på både trygghetsboenden/äldreboenden, men också personal för både boenden och hemtjänst. Omsorgen måste få bättre arbetsvillkor så att fler vill arbeta där, därför vill vi exempelvis se till att all personal är med och bestämmer scheman och arbetstider, samt att personal över 55 år ska få gå ned i tid med bibehållen lön.

Alla som behöver hjälp för att bo kvar hemma ska få hjälp. För den som inte behöver hemtjänst ännu tycker vi att kommunen kan stödja äldre i att få hjälp med tunga eller svåra saker i hemmet ett par timmar i veckan, exempelvis genom att kommunen anlitar sociala företag som i sin tur också gynnar lokala arbetstillfällen på landsbygden

Det är vår vilja att du ska slippa flytta från din hemort, och det är ju just därför vi snabbt vill bygga nya trygghetsboenden i Hamrånge, Hedesunda, Norrlandet och Forsbacka.

Vi jobbar också för att bygga fler lägenheter på landsbygden, så att det ska finnas mindre bostäder för äldre som vill sälja sitt hus. Här tycker vi kommunen måste vara mycket mer kreativ för att snabbare kunna bygga mer på landsbygden, exempelvis gå i borgen för små föreningar som vill bygga själva, så har kommunen gjort i Jämtland med gott resultat.

OCKELBO KOMMUN

Christoffer Carstens (MP) om konkreta förbättringar för landsbygden:

Vi vill stödja lokal och långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion och gröna näringar för fler jobb och lokal utveckling: miljöteknik, skog, service, kreativa näringar och naturturism. Jordbruksmark ska inte bebyggas. Närproducerade varor minskar klimatpåverkan genom kortare transporter.

Landsbygden kan bli en motor för omställningen till ett hållbart samhälle – från odling och produktion till skola, äldreomsorg och hälsovård. Vi vill inrätta byacentra med arbetsplatser och företagshotell. En dag i veckan ska tjänstemän från Ockelbo kommun finnas där.

Vi vill satsa stort på att marknadsföra Ockelbo som en attraktiv kommun att bo och leva i. Vi vill ha fler turer både med Kuxatrafiken och X-trafiken, liksom samordna dem bättre. Vi vill också satsa på ungdomars hälsa genom återupprättade ungdomsmottagning och riktade stöd till utsatta barn.

Samhällets investeringar måste ha som mål att minska regionala skillnader och öka förutsättningarna att arbeta, leva och bo i en kommun som Ockelbo.

Madelene Håkansson (MP) om omsorgen:

En av de största utmaningarna för äldreomsorgen i Ockelbo idag är bemanning och kompetensförsörjningen. Vi står för en grön omställning där fokus behöver flyttas från arbete och konsumtion, till meningsfull sysselsättning. I försök där kortare arbetstid med bibehållen lön har testats och utvärderats, ökar trivseln och effektiviteten och sjukskrivningarna minskar. Därför vill vi att äldreomsorgen i Ockelbo ska vara den första kommunala arbetsplatsen i Ockelbo där personalen ges sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. 

Alla som behöver hemtjänst och har rätt till den enligt gällande regelverk ska få hemtjänst. Idag finns flera olika privata alternativ som komplement till kommunal service. Det är viktigt att följa upp att valfriheten finns även på landsbygden. Det är också viktigt att politiken följer upp att mottagarna är nöjda med den hjälp som finns. Ett grundkrav för alla utövare bör vara att de har kollektivavtal. 

Åmot hade äldreboende som byggdes med av lokala och ideella krafter. Det är mycket tråkigt att detta inte finns kvar. Självklart ska det vara möjligt att bo kvar på hemorten för de äldre som önskar. Äldreboende är en sak, men utvecklingen går mot mer vård och mer avancerad vård i hemmen. Många på landsbygden har få alternativ till annat boende. Äldreboende på hemorten är bra, men olika typer av boendeformer behöver utvecklas i byarna.

SANDVIKENS KOMMUN

Rejn Karlgren (MP) om konkreta förbättringar för landsbygden:

För Miljöpartiet är det viktigt att kunna leva och bedriva verksamhet även på landsbygden. Genom smart kommunal upphandling vill vi gynna lokala livsmedelsproducenter och andra företagare att leverera varor och tjänster till kommunen. Vi vill fortsätta utbyggnaden av bredband, eftersom det för många är en viktig vardagen och dessutom ofta en förutsättning för företagande och distansarbete. Servicepunkter i form av post, butik, familjecentral, bibliotek och liknande är vi också måna om att värna, liksom föreningslivet. Därutöver vill vi förstås bidra till en mer välfungerande kollektivtrafik och cykelstråk som underlättar pendling med kollektiva färdmedel.

På riksplanet arbetar vi för att ändra reseavdraget, så att det gynnar personer som bor på lands- och glesbygd, framför boende i större städer med utbyggd kollektivtrafik.

Rejn Karlgren (MP) om skolan:

Innan utredningen Skola 2025 finns på bordet är det svårt att säga någonting om hur situationen kommer att se ut framöver. Den största svårigheten, i hela landet, är bristen på utbildad personal. Med tanke på hur få lärare som examineras i förhållande till behovet, tyder allt på att det blir värre.

Miljöpartiet är mycket måna om att det ska finnas bra service på landsbygden. Det inkluderar skolor. Vi tror att det finns olika sätt att möta behoven. I vissa fall, som distansundervisning eller kraven på lärarlegitimation, behövs lagändringar. Ett tätare samarbete med orterna där skolorna finns kan vara fruktsamt. Det kan vara läge att försöka tänka lite utanför boxen.

Rejn Karlgren (MP) om omsorgen:

Skaran äldre äldre blir allt större, samtidigt som vi har stora pensionsavgångar inom omsorgen. Behovet av bostäder för äldre är stort. Många vill bo kvar på sina hemorter, men sitter fastlåsta i sina nuvarande bostäder på grund av att det saknas alternativ på orten.

Alla som behöver ska ha hemtjänst. Med hjälp av rätt insatser och rätt teknik kan vi ge en högre kvalitet till omsorgstagarna och samtidigt frigöra resurser till rätt saker. Det är också viktigt att hemtjänsten arbetar på ett sådant sätt att antalet individer som besöker varje omsorgstagare hålls på ett minimum.

Garantera var du får bo kan vi givetvis inte. Det beror ju på hur det ser ut med platser just när behovet uppkommer. Omsorgsförvaltningen tar däremot hänsyn till var du vill flytta. Miljöpartiet vill också att vi ser över möjligheterna att bygga omsorgsboenden eller liknande i de orter som idag saknar boende för äldre.

REGION GÄVEBORG

Karin Jansson (MP) om vården:

Miljöpartiet tycker att sjukvården behöver förändras. Vården behöver se hela människan, inte bara sjukdomen, och även arbeta med det som gör människor friska. Olika vårdenheter och professioner behöver bli bättre på att prata med varandra och med patienten på ett prestigelöst sätt. Den naturliga basen i förändringsarbete är hälsocentralerna som ska få ett utökat uppdrag och mer resurser.

Det är en utmaning att få till fungerande hälsocentraler på landsbygden. E- hälsa – digitala tjänster inom vården – kan ge mer effektiv och klimatsmart vård samtidigt som patientens makt stärks och de slipper resa så mycket. Men E-hälsa innebär i sig utmaningar i form av säkerhet, integritet och nya arbetsprocesser. Att få tillräckligt med personal är ett gissel i hela vårdsverige. Miljöpartiet vill förbättra arbetsmiljön bland annat genom mer självstyrande enheter, flexiblare arbetstidsmodeller och kortare arbetstid.

Vad tycker de andra partierna? Följ länkarna och läs deras svar:

Centerpartiet: ”Förenkla för lokala företag”

Feministiskt initiativ: ”Vinster från naturresurser ska stanna lokalt”

Kristdemokraterna: ”Värna äganderätten”

Liberalerna: ”Flytta ut kommunala arbetsplatser”

Landsbygdspartiet oberoende: ”Det saknas trygghetsboenden”

Moderaterna: ”Skapa en god arbetsmiljö”

Socialdemokraterna: ”500 miljoner till vägar”

Sverigedemokraterna: ”Nischa skolorna”

Vänsterpartiet: ”Avgiftsfri kollektivtrafik”