Moderaterna: ”Skapa en god arbetsmiljö”

Textstorlek:

Lokala frågor får lokala svar.

GÄVLE KOMMUN

Beatrice Färdigs, politisk sekreterare (M) om skolan:

Vi moderater vill bevara skolorna på landsbygden och planerar idag inga nedskärningar. Närhetsprincipen är viktigt och vi vill utveckla skolorna i stadens ytterkanter för att få en levande landsbygd.

De utmaningar vi ser är, som på många andra ställen, lärarbristen och sviktande elevunderlag. Det är absolut inte omöjliga svårigheter att övervinna. Det viktiga är dock att inte tumma på kvalitén. Vi måste få fler lärare att stanna i skolan genom att satsa på yrket. Vi vill bland annat se obligatorisk kompetensutveckling och att det skapas fler karriärvägar.

HOFORS KOMMUN

Ziita Eriksson, Alf Persson, Eva Julin, Daniel Nyström (M) om konkreta förbättringar för landsbygden:

Bredbandstillgång, postdistribution och bensinmackar är de tre viktigaste serviceområdena för landsbygdsföretag. Lokalt vill vi moderater stimulera landsbygdsföretagens småskaliga livsmedelsproduktion genom att de offentliga verksamheterna i mycket högre utsträckning än för närvarande, upphandlar närproducerad mat. Om detta har vi moderater skrivit en motion och lämnat in till fullmäktige för ett år sedan. Vi hoppas den blir tillstyrkt i år.

En annan oerhört viktig serviceinrättning är skolan. Hofors kommun har mycket stora underskott i sin verksamhet och en vanlig ryggmärgsreflex hos socialdemokraterna är centralisering. Vi kommer därför att särskilt bevaka att man inte gör några neddragningar på skolverksamheten i Torsåker under mandatperioden.

En tredje avgörande förutsättning för ett liv på landsbygden är goda kommunikationer. Kommunen behöver avsätta mer medel till vägar. Man bör göra omprioriteringar i investeringsbudgeten, så att ett fullgott vägunderhåll kan göras.

OCKELBO KOMMUN

Anders Nordlander (M) om konkreta förbättringar för landsbygden:

Det är viktigt att våra byar Åmot, Jädraås och Lingbo får leva kvar så att folk kan bo kvar på landsbygden. Den ska utvecklas så att inte alla flyttar in till centrum. Det ska finnas möjligheter att bo kvar och att ta sig in till centrum för att handla, till exempel.

Konkret handlar det till exempel om att det finns bra förbindelser. Att Kuxabussarna ska finnas kvar och att färdtjänsten fungerar, till exempel.

Det är viktigt att småföretagen ska kunna leva kvar och kanske expandera på landsbygden. De ska få den hjälp och stöd de behöver från kommunen. En annan del är att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ska utvecklas och bli snabbare i sitt arbete.

Det här är en viktig fråga för oss, vi vill ha en levande landsbygd!

Anders Nordlander (M) om skolan:

Åbyggeby skola är en bra skola med bra lärare. Den ska inte läggas ned, snarare utvecklas. Det blir det allt svårare att hitta behöriga lärare till alla skolor. Lärarbristen är en fråga för riksplanet. Fler behöver utbildas, få möjlighet att utvecklas och lönenivån behöver höjas. Lärare har flyttat till grannkommunen när lönerna höjts där. Våra lärare ska trivas och ha bra lön, då stannar de kvar.

Det är också viktigt att hålla efter skolorna. Om skolmiljön är bra så bidrar det till att höja kunskapsnivån.

I Lingbo, Åmot och Jädraås har vi inga planer på att utveckla skolorna med dagens befolkning. Om kommunen växer kan behovet uppstå. Vi vill ha en levande landsbygd.

SANDVIKENS KOMMUN

Hans Olsson (M) om konkreta förbättringar för landsbygden:

Först är det viktigt med ett tillåtande näringslivsklimat där möjligheten att skapa försörjning och vara lokalt verksamma utan att behöva pendla i till större tätorter.

Men förutsättningen för att ha en stark landsbygd är att övrig samhällsservice finns på plats tex bra kollektivtrafik, utbyggt bredbandsnät, stimulera bostadsbyggande, främja övrig infrastruktur, skolor och förskolor mm.

Konkreta förslag är att det måste vara mer attraktivt att bosätta sig på landsbygden, bland annat ska det gå att bygga nära vatten. Vi vill tillåta gårdsförsäljning i högre grad. Vi vill att det ska gå lättare att starta livsmedelsföretag. Vi vill se över och minska den administrativa börda som lantbruket har, med mera.

REGION GÄVLEBORG

Maria Molin (M) om vården:

Till stora delar skall det se ut som idag men vi behöver en mer utbyggd ”nära vård”. Mer vård skulle kunna utföras i form av utbyggd e-hälsa. Vi moderater vill att det skall öppnas cirka 10 platser till på rehab i Sandviken då behovet är stort och man där besitter ovärderlig kompetens.

På lansbygd har vi stora avstånd och färre människor vilket gör vården förhållandevis dyrare. Det kan även vara svårt att hitta rätt kompetens. Vårdpersonal som arbetar i dessa områden behöver ha en annan typ av kunskap än de som arbetar mer med specifika tillstånd. På landsbygden ligger specialiteten på kunna lite om mycket. Idag vill många vara väldigt smala och specifika vad gäller kunskapsområden. Detta är en utmaning.

Det handlar om att skapa en god och stimulerande arbetsmiljö. Goda arbetsförhållande med stora möjligheter till utbildning och forskning med en bra lön är en lösning. Regionen skall även vara behjälplig med praktisk hjälp för den som flyttar in i vår region.

Vad tycker de andra partierna? Följ länkarna och läs deras svar:

Centerpartiet: ”Förenkla för lokala företag”

Feministiskt initiativ: ”Vinster från naturresurser ska stanna lokalt”

Kristdemokraterna: ”Värna äganderätten”

Liberalerna: ”Flytta ut kommunala arbetsplatser”

Landsbygdspartiet oberoende: ”Det saknas trygghetsboenden”

Miljöpartiet: ”Sex timmars arbetsdag i omsorgen”

Socialdemokraterna: ”500 miljoner till vägar”

Sverigedemokraterna: ”Nischa skolorna”

Vänsterpartiet: ”Avgiftsfri kollektivtrafik”