Vänsterpartiet: ”Avgiftsfri kollektivtrafik”

Textstorlek:

Lokala frågor får lokala svar.

GÄVLE KOMMUN

Gin Akgul Hajo (V) om konkreta föbättringar för landsbygden:

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingar med regeringen fått igenom en tioårig mångmiljardsatsning för landsbygden. Satsningen kan användas för insatser för jobb, utbildning, service, fritid och socialt arbete. Utöver detta vill vi i Gävle kommun se en utbyggd infrastruktur, avgiftsfri kollektivtrafik, ett allaktivitetshus i Hedesunda, garantera tillgång till samhällsservice och bygga nya boenden/trygghetsboenden samt satsa på de gröna näringarna och där har landsbygden svaren. Vänsterpartiet ser även vikten av att behålla Fyren Norrsundet, Hedesunda Folkets hus, Engesbergs camping, Smörnäs Lägergård som mötesplatser. Vi ska ha likvärdiga levnadsvillkor i hela kommunen och likvärdig service.

Gin Akgul Hajo (V) om skolan:

Skolor i landsbygden har en högre kostnad per elev. Det finns både en ekonomisk aspekt och en kvalitetsaspekt i att samla ihop elever till större enheter. Lärarna får större möjlligheter att utvecklas, och man har lättare att hitta underlag för specialresurser.

Kan vi garantera kvaliteten så kan vi även acceptera den högre kostnaden för skolor på landsbygden, i någon mån. Det beror även på statsbidragen, minskar de så måste det följas av besparingar. Det finns lagda budgetförslag i riksdagen som är ett hot mot kommunernas ekonomi.

Vi i Vänsterpartiet vill: – Ge skolverket i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete för hur man driver små skolor med hög kvalitet, till exempel med hjälp av modern teknik. – Att kommunerna, så länge man har ansvar för skolans organisation och ekonomi, ska ha ett avgörande inflytande, ett veto, över etableringen av nya skolor och förskolor.

Gin Akgul Hajo (V) om omsorgen:

Landsbygdens omsorg står inför samma problem som övriga omsorgen: brist på personal. Därför behöver vi stärka arbetsvillkor och löner. Ofrivilliga delade turer och långpass ska bort. Personalens inflytande över arbetstiden måste öka liksom omsorgstagarnas delaktighet kring omsorgen.

Den som vill kommer snart kunna få ett visst antal timmar utan behovsprövning. I övrigt ska alla ha rätt till hemtjänst utifrån behov. Hemtjänsten utvecklas bäst genom personalens inflytande över arbetstiden och omsorgstagarnas delaktighet kring de utförda tjänsterna.

Vi vill behålla och utveckla lokala äldreboenden. Det stora problemet är att stora privata vinstdrivande bolag etablerar sig utan någon som helst samordning med kommunens boendeplanering, vilket får till följd att äldreboenden förläggs på andra platser än där behovet är som störst eller kommer att uppstå i framtiden. Inte bra när skattepengar som kunde ha använts till personal och omsorg går till privata vinster.

HOFORS KOMMUN – inget svar från Vänsterpartiet

OCKELBO KOMMUN – inget svar från Vänsterpartiet

SANDVIKENS KOMMUN

Lillemor Mauritzdotter Nylén (V) om skolan:

Innan utredningen Skola 2025 är klar går inte att ge några svar kring specifika skolor.

För oss i Vänsterpartiet är det absolut viktigaste en likvärdig skola. Alla elever ska samma höga kvalitet på undervisningen oavsett vilket skola man går i och vilken kommundel man bor i. Det är också viktigt att lärare har en god arbetsmiljö med möjlighet till kollegialt lärande. Detta, tillsammans med svårigheterna att rekrytera lärare och en trång ekonomisk situation i kommunen, är de största utmaningarna vi har framför oss.

REGION GÄVLEBORG

Alf Norberg, Regionråd och Fredrik Åberg Jönsson (V) om vården:

Utmaningarna är stora i hela regionen. För att bedriva en god vård på landsbygden krävs en rad åtgärder. Vi behöver bli mer framgångsrika i rekrytering av vårdpersonal, inte bara läkare utan även distriktssköterskor, undersköterskor och paramedicinsk personal.

Vi behöver utveckla de digitala tjänster som redan finns på ett flertal ställen i länet och vi behöver utveckla en regional sjukvårdsapp.

Vidare behöver landsbygdsvården få ett större inslag av nära vård vilket också har påbörjats. Det betyder att slutenvårdens resurser förflyttas närmare primärvården. Arbetsmiljö, arbetstidsmodeller och lönesättning är andra viktiga delar i att skapa bra förutsättningar för vård på landsbygd.

Arbetet med att klara av dessa utmaningar har påbörjats under innevarande mandatperiod, men vi liksom resten av riket har stora problem med att rekrytera personal till vårdcentralerna. Några positiva saker är att mobila vårdteam har startat på försök, vi har ändrat vår ersättningsmodell så att fler uppgifter kan läggas på andra yrkeskategorier till exempel undersköterskor. Vi har en väl utbyggd ambulansflotta som är bra bemannad och som kan vidta en mängd åtgärder på plats när de rycker ut. Och försöket med akutbil i Ljusdals kommun har fallit väl ut och kan prövas på fler platser i länet. Vänsterpartiet har inget emot alternativa driftsformer men vi ser stora brister i den vårdvalsreform som tvingades på oss av den borgerliga regeringen under förra mandatperioden.

Vad tycker de andra partierna? Följ länkarna och läs deras svar:

Centerpartiet: ”Förenkla för lokala företag”

Feministiskt initiativ: ”Vinster från naturresurser ska stanna lokalt”

Kristdemokraterna: ”Värna äganderätten”

Liberalerna: ”Flytta ut kommunala arbetsplatser”

Landsbygdspartiet oberoende: ”Det saknas trygghetsboenden”

Moderaterna: ”Skapa en god arbetsmiljö”

Miljöpartiet: ”Sex timmars arbetsdag i omsorgen”

Socialdemokraterna: ”500 miljoner till vägar”

Sverigedemokraterna: ”Nischa skolorna”