Debatt: ”Vi är upprörda!”

Textstorlek:

– Vi är djupt upprörda över detta beslut, säger de fyra organisationer som har samordnat det lokala engagemanget mot stängningen av Hammarby skola.
Dagen efter beslutet i kunskapsnämnden beslut om att skolan ska hållas stäng under kommande läsår ställer de krav på politikerna i en debattartikel.

Kunskapsnämnden har fattat beslut om att flytta barnen från Hammarby skola under läsåret 2018-19. Beslutet har fattats med minsta möjliga majoritet.

Vi är djupt upprörda över detta beslut.

Vi har i våra skrivelser och på debatten i Hammarby pekat på vikten av skolan för byn och vikten av en trygg och överskådlig skola för våra barn. Vi har pekat på hur mycket annat i byn både för barnen och för oss andra som hänger ihop med skolan. Det här beslutet går stick i stäv med vår uppfattning om det goda livet, stick i stäv med våra ambitioner att utveckla byn och stick i stäv med förslaget till översiktsplan. Inte ens en barnkonsekvensanalys, ett lagkrav, har presenterats.

Skolförvaltningen har påstått svårigheter att få fram kompetenta lärare, samtidigt som det kommit fram många berättelser om lärare som uppmanats att inte söka, ansökningar som inte behandlats samt en påtaglig ovilja att pröva alla de kreativa förslag som föräldragruppen har presenterat.

Vi fruktar att det på sina håll finns en vilja att lägga ner skolan och att det nu tagna beslutet är ett sätt att verka för detta. Vi ser inte ett enda förslag till hur det ska gå till att återupprätta skolan. Vi konstaterar att mellanstadiet försvann på samma sätt och att det inte tagits ett enda initiativ eller fattats ett enda politiskt beslut för att få igång mellanstadiet igen.

Sådana här beslut ska inte fattas av förvaltningen. De ska inte heller fattas av kunskapsnämnden, utan av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Hela byutvecklingsfrågan ska finnas med i underlagen till beslut.

Vi kräver nu

– Att frågan om Hammarby skola behandlas av kommunfullmäktige.

– Att hela byutvecklingsfrågan tas med i ett beslut.

– Att en politik för att utveckla alla orter i kommunen blir verklighet och inte bara munväder.

– Att det omedelbart tas fram en plan för hur lågstadiet ska kunna återföras till Hammarby.

– Att det omedelbart tas fram en plan för hur mellanstadiet ska kunna återföras till Hammarby.