Myndigheter och frivilliga hand i hand

Textstorlek:

Fler vill gå med i Hemvärnet, den frivilliga försvarsorganisationen som finns spridd över hela Sverige. Även den frivilliga delen av Räddningstjänsten har märkt ett ökande intresse.

Vid skogsbränder, översvämningar, pandemier eller eftersök av försvunna personer finns hemvärnsförbanden som en extra resurs. Varje år genomför Hemvärnet ett stort antal sådana insatser till stöd för samhället.

Detta blev tydligt i samband med sommarens stora skogsbränder i Mellansverige och Jämtland, samt vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Under den bakomliggande rekordheta och torra sommaren härjade ett 50-tal skogsbränder i Sverige. Konstant beredskap behövs.

Även enskilda individer och grupper bidrog med insatser, vilket betydde mycket för de som kämpade närmast lågorna. Människor ställde upp med mat, fordon och som frivilligarbetare.

Sådana frivilliga insatser är ovärderliga i ett fritt samhälle, där människor inte kan eller ska kommenderas hur som helst. Samtidigt kan inte allt bygga på frivilliga insatser. När det gäller ett lands yttre och inre beredskap och försvar krävs en ständigt beredd och övande grundorganisation, med förgreningar över hela riket. Som en del av Försvarsmakten är Hemvärnet en sådan.

Om Sverige drabbas av naturkatastrofer, omfattande olyckor eller andra hot mot samhället är Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna beredda att stödja polis, räddningstjänst och andra myndigheter.

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personalstyrka. Man ska verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred, till väpnad strid i krig. Som krigsförband har Hemvärnet till huvuduppgift att skydda, bevaka, yt-övervaka samt stödja samhället vid kris.

”På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell och territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige”, heter det på organisationens hemsida.

Sommarens bränder visade även hur viktigt det var med ledningsinsatser och samordning. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) gjorde en formell begäran om stöd genom EU:s organ för civilskydd. Svenskarna har anledning att vara tacksamma över de extra resurser i form av brandbilar, helikoptrar, vattenbombare och tillhörande personal från andra länder som mobiliserades tack vare detta. Även här fanns ett moment av frivillighet,

Beredskapen och skyddet av ett samhälle vilar med andra ord på en kombination av insatser från statliga, regionala och lokala myndigheter och frivilliga satsningar. Även om staten teoretiskt sett skulle ta ut 100 procent skatt av medborgarna skulle inte alla behov kunna täckas av det offentliga.

I ett fritt samhälle kommer frivilliga insatser alltid att behövas.