Novembermöte SPF Fernebo

Textstorlek:

Sockenstugan blev fullsatt då sextiotalet medlemmar kommit för att träffas och lyssna på Sandvikens kommuns socialchef Karin Jonsson. En ordentlig förkylning som delvis satt sig på rösten gjorde att det tyvärr inledningsvis var svårt för henne att göra sig hörd hos alla. Ämnet för dagen var äldreomsorgen i Sandvikens kommun. Omorganisation av förvaltningar, övertagande av ansvaret för hemsjukvården, utvecklingen framöver var andra frågor som berördes. Inledningsvis visades den demografiska utvecklingen, dvs fördelningen av befolkning i olika åldersgrupper framöver. Den visar generellt på att andelen äldre kommer att öka väldigt snabbt de närmaste årtiondena. Dels beroende på att vi håller oss friska längre och att medellivslängden ökar stadigt samt att stora årskullar kommer in i pensionsåldern.

Det betyder att det behövs en kraftig ökning av resurserna för äldreomsorgen i framtiden. Boendefrågorna är viktiga det kommer att behövas investeringar i betydligt flera former för trygghetsboenden framöver. Sandvikens kommun slår samman äldreomsorgs- och handikappnämnderna under en gemensam förvaltning som Karin Jonsson blir chef för, vilket anses kunna bli effektivare och spara resurser. Vi fick en bild av hur det ser ut i kommunen med antal vårdplatser i särskilt boende, demensplatser, trygghetsboende. Den närmaste femårsperioden bedöms det finnas balans mellan tillgång och efterfrågan, men sedan behövs en ökning av antalet platser.

Från 1 februari 2013 skall kommunerna genom skatteväxling ta över ansvaret för större delen av hemsjukvården från landstinget, vilket betyder överflyttning av ett antal sjuksköterskor till den kommunala sektorn, Viss tillfällig hemsjukvård skall även fortsättningsvis utföras i landstingets regi. Det ställdes även ett antal frågor från publiken i anslutning till anförandet. Karin Jonsson avtackades med sedvanlig brödkasse från Lundgrens bageri.

Serveringspersonalen lyckades trots stor publiktillströmning och flera extrabord förse samtliga med fika och hembakt kaffebröd på ett smidigt sätt. Ann-Mari Andersson fördelade ut de tio skraplotterna som vinnarna i sommarhalvårets Motionera Mera-kampanj gjort sig förtjänta av. Dragningen hade gjorts vid senaste styrelsemötet. Tre lotterier såldes och vinnarna fick bland annat tomtar i olka format som skänkts av Britta Johansson och Gunnar Ferlin. En lista för anmälningar till jullunchen i decemer skickades runt och ett femtiotal anmälda är hittills noterade. Ordförande informerade om vår medverkan vid kommande julmarknad på Gåvan, Erik Bergstrand puffade för olika resor framöver, Kerstin Söderstam berättade om läget på studiefronten. Lämplig ledare för luffarslöjd efterlystes. Mötet avslutades efter en innehållsrik eftermiddag och alla begav sig hemåt i det tilltagande snöslasket.